Informace o zpracování osobncíh údajů

Vážená paní, vážený pane,

toto prohlášení jsme pro Vás my, společnost DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o., IČO: 274 43 728, se sídlem č.p. 78, 262 31 Lazsko, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C 113385, připravili, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a tím i Vaše soukromí.

S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 201/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

 

I. Kdo je správcem osobních údajů

DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.

IČO: 274 43 728

se sídlem č.p. 78, 262 31 Lazsko

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C 113385

(dále jen „DŘEVOVÝROBA WIMMER“)

 

II. Jaké osobní údaje, Za jakým účelem a na základě jakého právního základu zpracováváme

 Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, datum narození, IČ, místo podnikání
  • kontaktní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi – zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu,
  • údaje o Vašich objednávkách – zejména údaje o produktech a službách, které jste si od nás objednali, způsobu doručení a platby včetně platebního účtu, údaje o reklamacích,
  • osobní údaje související s návštěvou sídla naší společnosti – zejména záznamy z kamerového systému,
  • životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  • bez Vašeho souhlasu, a to na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  • na základě Vašeho souhlasu.

 Skutečnost, zda ke zpracování Vašich osobních údajů je třeba Váš výslovný souhlas závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete.

 

Pokud u nás nakoupíte nebo využijete našich služeb

A) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

Pokud u nás nakoupíte nebo využijete našich služeb, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich objednávkách, a to za účelem realizace uzavřené smlouvy (dodání objednaného produktu či služby), a také za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv.

B) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

Ačkoliv dojde k ukončení Vaší smlouvy, jsme následně povinni zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy, za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovenými platnými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví atd.

C) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

Ačkoliv dojde k ukončení Vaší smlouvy, jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro účely svých oprávněných zájmů. Mezi naše oprávněné zájmy náleží například možnost uplatňovat naše právní nároky ze smlouvy uzavřené mezi námi (např. v případě, kdy nám neuhradíte cenu produktu nebo služby, či některou její část, jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uplatnění našich nároků soudní cestou).

Pokud máte zájem o zaměstnání v naší společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud projevíte zájem o zaměstnání v naší společnosti. V případě, že nebudete úspěšným uchazečem o zaměstnání v naší společnosti, Vaše osobní údaje dále nebudeme zpracovávat, pakliže nám k tomu neudělíte výslovný souhlas. Pokud nám souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů udělíte, budeme Vás moci v budoucnu oslovit s novou pracovní nabídkou. 

Pokud Navštívíte Naši společnost

Vaše osobní údaje zpracováváme dále tehdy, pokud se rozhodnete navštívit naši společnost. V takovém případě budeme rovněž zpracovávat záznam z kamerového systému, na kterém můžete být zachyceni. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku, jakož i za účelem ochrany osob pohybujících se v sídle naší společnosti, tedy za účelem našeho oprávněného zájmu. Bližší informace k provozu kamerového systému Vám případně poskytneme.

III.  Jakými způsoby osobní zpracováváme a KOMU je PŘEDÁVÁME

Zpracovávání Vašich osobních provádíme jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě.

Vaše osobní údaje jsou užívány pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, ale využíváme i služeb třetích stran. Jedná se například o přepravní společnosti, poskytovatele internetových stránek, e-mailu apod. S těmito třetími stranami, jakožto zpracovateli osobních údajů, je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány u nás.

IV. Z JAKÝCH ZDROJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci objednávání produktů nebo služeb, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje získáváme dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, evidence plátců DPH atd.).

V. Předávání VAŠICH osobních údajů mimo Evropskou unii

Neplánujeme předávání Vašich osobních údajů mimo EU, avšak v některých případech můžeme Vaše osobní údaje předávat také do třetích zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

VI. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem žáků, příp. jejich zákonných zástupců, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se Vás jinak významně dotýkalo.

Pakliže zpracováváme Vaše osobní údaje, náležejí Vám při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů

a) právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu Vaše osobní údaje předáváme a kde je získáváme, jakož i to, zda Vaše osobní údaje zpracovává někdo jiný, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace jsou obsaženy v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

b) právo na vysvětlení, opravu, resp. doplnění, Vašich osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

c) právo na výmaz Vašich zpracovávaných osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

– Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

 – odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,

– využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

– popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

– Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),

– Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování.

Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pro účely jejich předání jinému správci.

f) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat a v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

g) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

h) právo podat stížnost

Shora popsaná práva můžete u nás uplatnit písemně či e-mailem, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

Stejně tak se můžete se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

VIII. Kontaktní údaje správce osobních údajů

 Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet na níže uvedené adrese.

DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.

Lazsko č.p. 78, 262 31 Lazsko
Tel.: 318 691 331
e-mail:  obchod@drevovyrobawimmer.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení Vás budeme informovat.

 

Za DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.
Petr Wimmer, jednatel